SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte) er en økonomisk støtte, der gives til at efter- eller videreuddanne medarbejdere på folkeskole-, gymnasialt eller videregående niveau.

SVU giver dig mulighed for at uddanne dig i arbejdstiden:

  • får du ikke løn, mens du uddanner dig, kan du søge SVU som kompensation.
  • får du løn, mens du uddanner dig, kan du søge SVU, som udbetales til din arbejdsgiver som refusion for at skulle undvære din arbejdskraft.

Hvor meget kan du få?

SVU-satsen svarer til 60 % af dagpengesatsen.

Det betyder, at du kan søge for hver dag, du er afsted på uddannelse, studerer, skriver projektopgave eller er til eksamen.

Hvilke krav skal du opfylde?

De væsentligste krav er:

  • Du skal være i job - enten som lønmodtager eller som selvstændig erhvervsdrivende. Som lønmodtager skal du mindst have været i beskæftigelse i de seneste 26 uger på den arbejdsplads i Danmark, hvorfra du aftaler at have at fravær.
  • Du skal være fyldt 25 år, og du må ikke være nået folkepensionsalderen, når uddannelsen begynder.
  • Du skal være dansk statsborger, bo i Danmark eller ligestillet med danske statsborgere.
  • Du må ikke have afsluttet en videregående uddannelse.
  • Du skal være studieaktiv.

Du bliver afskediget

Er du tildelt SVU, men bliver afskediget, kan du i nogle situationer fortsat få SVU:

  • Er du blevet afskediget, inden din uddannelse starter, men fratræder efter uddannelsesstart, kan du få SVU frem til den dag, du fratræder. Du kan dog ikke få SVU, hvis du fratræder, før din uddannelse starter.
  • Er du blevet afskediget, efter din uddannelse er startet og fratræder efter uddannelsesstart, kan du få SVU til hele den uddannelse, du har søgt til.

Begrebet "afskedigelse" dækker en lønmodtagers afskedigelse eller en selvstændig erhvervsdrivendes ophør med sin virksomhed. Vi kan efter skøn i konkrete tilfælde godkende, at en opsigelse ligestilles med afskedigelse, hvis der er særlige omstændigheder, der gør det umuligt eller meget vanskeligt at blive i stillingen.

Hvornår en selvstændig erhvervsdrivende kan betragtes som afskediget, afhænger af en konkret vurdering. For eksempel vil en tvangsauktion over en selvstændig gartners gartneriejendom efter en konkret vurdering kunne ligestilles med afskedigelse.

Du siger op

Har du sagt dit job op på det tidspunkt, du søger SVU, og har opsigelsen virkning, inden din uddannelse starter, betragter vi dig som ledig, og du kan ikke få SVU. Har din opsigelse først virkning, efter du starter på din uddannelse, betragter vi dig som beskæftiget, indtil du fratræder, og du kan få SVU indtil da.

Hvem afgør, om du kan få SVU?

Det er alene SVU-styrelsen, der afgør, om du kan få SVU. 

Du kan søge SVU på www.SVU.dk